Disclaimer

De internetsite is met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen van de architect, constructeur, gemeentelijke diensten en adviseurs van het bouwplan. Desondanks wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van mogelijke alsnog door te voeren wijzigingen van architectonische, bouwtechnische en/of constructieve aard, alsmede voor eventuele afwijkingen die voort kunnen vloeien uit eisen en wensen van overheidswege verlangde wijzigingen met namen met betrekking tot verstrekking van de bouwvergunning en de goedkeuring van de nutsbedrijven.

De ondernemer is gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen in het bouwplan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het gebouw c.q. de privé-gedeelten. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten. De op het voorblad opgenomen gevelbeelden zijn artist-impressions, welke enkel dienen ter illustratie. Ook de overige perspectieftekeningen op de internetsite betreffen impressies. De definitieve kleurstellingen van de gebouwen worden bepaald door de architect. Aan de impressies kunnen geen rechten worden ontleend. De in deze internetsite opgenomen situatietekening en eventuele inrichtingen van openbare gebieden zijn opgesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens. Eventuele wijzigingen met betrekking tot de directe omgeving liggen buiten de invloedsfeer van de ondernemer. Dientengevolge kunnen aan het gepresenteerde op deze internetsite geen rechten worden ontleend inzake de (directe) omgeving.

Maatvoering en tekeningen

De maatvoering in de plattegronden van de bedrijfsruimte(n) zijn zo goed mogelijk opgenomen. Mede doordat bij drukwerk het optreden van enige vervorming niet geheel is uit te sluiten, kunnen de op tekening aangegeven maataanduidingen afwijken van uw eigen meetwerk in de bedrijfsruimte(n). Ook bij de bouwuitvoering kunnen (relatief) geringe maatafwijkingen ontstaan. Als zodanig moet u de maataanduidingen op de tekeningen dan ook bezien als “circamaten”, veelal uitgedrukt in millimeters. Wij aanvaarden voor deze mogelijke afwijkende situaties geen aansprakelijkheid. Wanneer het perceel kleiner of groter wordt, bestaat er geen recht op verrekening.